Warunki korzystania

Homepay Games Academy - Warunki korzystania
 • 1 Definicje
  1. HGA – Homepay Games Academy, internetowy serwis usługowy(e-sklep), w którym Użytkownik za pośrednictwem serwisu https://homepay.pl dokonuje zakupu Produktów oraz Treści Cyfrowych udostępnianych w Grze Partnera.
  2. Homepay – właściciel serwisów w domenie https://homepay.pl oraz https://homepay.com wraz z subdomenami (w tym również https://ga.homepay.pl), firma Homepay Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 8371812995, REGON: 145935280, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000406590, posiadająca kapitał zakładowy 1.000.000 PLN, reprezentowana przez Pawła Wachnika.
  3. UsługodawcaHomepay.
  4. Partner – osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lecz nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Homepay umowę o współpracy poprzez sprzedaż Produktów oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem HGA na podstawie Umowy o współpracy.
  5. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu Produktów lub Treści Cyfrowych w HGA i z tego tytułu realizuje Płatności.
  6. Płatność – spełnienie przez Użytkownika na rzecz Homepay świadczenia pieniężnego za Produkty lub Treści Cyfrowe oferowane przez Partnera za pośrednictwem HGA, w wykonywaniu zobowiązania powstałego pomiędzy Użytkownikiem, a Homepay, które skutkuje powstaniem analogicznego zobowiązania między Homepay, a Partnerem.
  7. Produkt – przedmioty fizyczne, w tym gry, dostarczane na fizycznych nośnikach danych.
  8. Treści Cyfrowe – gry, wirtualne przedmioty, wirtualne waluty i inne wirtualne treści oferowane w Grze Partnera, nieposiadające wartości pieniężnej i nieistniejące w rzeczywistym świecie. Gra – internetowy serwis, gra lub aplikacja należąca do Partnera.
  9. Warunki – warunki i ogłoszenia zawarte w niniejszym dokumencie.
  10. Konto – podstrona internetowa HGA służąca do zakupów Produktów i Treści Cyfrowych, kontroli danych i funkcji HGA, udostępniona Użytkownikowi, po wprowadzeniu ustalonej nazwy, adresu e-mail, hasła i kodu PIN.
  11. Witryna reklamowaGra, którą Homepay reklamuje Użytkownikowi w ramach specjalnej umowy z Partnerem.
 • 2 Umowa
  1. HGA jest oferowany pod warunkiem akceptacji bez modyfikacji Warunków. Korzystanie z HGA oznacza zgodę na wszystkie takie Warunki. Przeczytaj je uważnie i zachowaj ich kopię w celach informacyjnych.
  2. HGA sprzedaje Produkty i Towary Cyfrowe oferowane przez Partnerów Homepay.
 • 3 Prywatność
  1. Korzystanie z HGA podlega Polityce prywatności Homepay. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która reguluje HGA i informuje użytkowników o naszych praktykach gromadzenia danych.
 • 4 Komunikacja
  1. Odwiedzanie HGA lub wysyłanie e-maili do Homepay stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych i zgadza się, że wszelkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i w obrębie HGA, spełniają wszelkie wymogi prawne, które wymagają takiej formy pisemnej.
 • 5 Konto
  1. Jeśli korzystasz z HGA, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane pod twoim kontem lub hasłem. Użytkownik nie może cedować ani w inny sposób przenosić swojego konta na żadną inną osobę lub podmiot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Homepay nie ponosi odpowiedzialności za dostęp stron trzecich do Twojego konta wynikający z kradzieży lub przywłaszczenia konta. Homepay i jego współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy lub anulowania usługi, zamknięcia lub usunięcia konta lub edycji treści według naszego wyłącznego uznania.
  2. Homepay nie zbiera świadomie danych osobowych osób w wieku poniżej trzynastu lat, zarówno w trybie online, jak i offline. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z HGA tylko za pozwoleniem rodzica lub opiekuna.
 • 6 Zwroty
  1. Zwroty środków nie będą realizowane z powodu niezadowolenia z Produktu lub Treści Cyfrowych lub jeśli komputer nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących Gry. Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem ga.supporthomepay.com. Zwroty będą wydawane wyłącznie według uznania Homepay.
  2. Homepay zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy i odebrania wszelkich zakupów, które uważa się za związane z nieuczciwą działalnością lub dalszą odsprzedażą. Nieuczciwe działania obejmują, ale nie ograniczają się do jakiegokolwiek umyślnego lub celowego działania popełnionego z zamiarem uzyskania nieautoryzowanej korzyści, takiej jak pieniądze lub mienie, przez wprowadzenie w błąd, oszustwo lub inne nieetyczne środki.
  3. Dalsza odsprzedaż to zakup Produktu lub Treści Cyfrowych w HGA w celu dalszej odsprzedaży na rynkach wtórnych. Homepay nie obsługuje i / lub nie akceptuje takiej odsprzedaży. Wszystkie zakupione Produkty i Treści Cyfrowe uznane za powiązane z odsprzedażą zostaną zwrócone i unieważnione.
 • 7 Reklama
  1. HGA może zawierać linki do innych Witryn reklamowych. Witryny reklamowe nie są pod kontrolą Homepay, a więc Homepay nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Witryny reklamowej z nią połączonej, w tym, bez ograniczeń, żadnych linków w niej zawartych lub jakichkolwiek zmian czy aktualizacji. Homepay udostępnia Użytkownikowi te Witryny reklamowe tylko dla wygody Użytkownika, a dołączenie do jakiejkolwiek Witryny reklamowej nie oznacza dla niej poparcia ze strony Homepay lub jakiegokolwiek związku z jej operatorami.
  2. 2. Niektóre usługi udostępniane za pośrednictwem HGA są dostarczane przez Witryny reklamowe i podmioty trzecie. Korzystając z dowolnej usługi lub funkcji HGA, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Homepay może udostępniać takie informacje i dane dowolnemu podmiotowi trzeciemu, z którą Homepay ma stosunek umowny w celu dostarczenia żądanej informacji, produktu, usługi lub funkcjonalność w imieniu Użytkowników HGA.
 • 8 Prawa i obowiązki
  1. strings.tos_rights.items.point_1
  2. Wszystkie treści zawarte w HGA, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, a także ich kompilacja oraz wszelkie oprogramowanie używane w HGA, stanowią własność Homepay lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i innymi przepisami chroniącymi własność intelektualną i prawa własności. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich praw autorskich i innych zastrzeżonych informacji lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie wprowadzisz w nich żadnych zmian.
  3. Użytkownik nie będzie modyfikować, publikować, przekazywać, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać treści, w całości lub w części, znajdujących się w HGA. Treści Homepay nie są przeznaczone do odsprzedaży. Korzystanie z HGA nie uprawnia Cię do nieuprawnionego korzystania z jakiejkolwiek treści chronionej, w szczególności nie usuniesz ani nie zmienisz żadnych praw własności ani informacji o uznaniu w żadnej treści. Będziesz korzystać z treści chronionych wyłącznie na własny użytek i nie będziesz wykorzystywał treści bez wyraźnej pisemnej zgody Homepay i właściciela praw autorskich. Zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności do treści chronionych. Nie udzielamy żadnych licencji, wyraźnych ani domniemanych, na własność intelektualną Homepay lub naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.
 • 9 Odpowiedzialność
  1. Informacje, oprogramowanie, Produkty, Treści Cyfrowe i usługi zawarte w HGA lub udostępnione przez Homepay mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodane do informacji w niniejszym dokumencie. Homepay i / lub Partnerzy mogą w dowolnym czasie wprowadzać poprawki i / lub zmiany w HGA.
  2. Homepay i / lub Partnerzy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, aktualności i dokładności informacji, oprogramowania, Produktów, Treści Cyfrowych, usług powiązanych grafik zawartych w HGA dla jakichkolwiek celów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, wszystkie takie informacje, oprogramowanie, Produkty, Treści Cyfrowe, usługi i powiązane grafiki są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują bez żadnej gwarancji. Homepay i / lub Partnerzy niniejszym nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do niniejszych informacji, oprogramowania, Produktów, Treści Cyfrowych, usług i powiązanej grafiki, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu oraz nienaruszalności praw.
  3. W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo wypadku, Homepay i / lub jego Partnerzy nie będą odpowiadać za szkody bezpośrednie, karne, przypadkowe, szczególne, wtórne ani szkody w tym, między innymi, za straty danych, Produktów, Treści Cyfrowych i korzyści, wynikających z, lub w jakikolwiek sposób związanych z, używaniem lub wykonywaniem usług w HGA, spowodowane opóźnieniem lub niemożliwością dostarczenia Produktów lub Treśći Cyfrowych dostarczanych za pośrednictwem HGA lub w inny sposób wynikający z korzystania z HGA, czy na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności lub innych, nawet jeśli Homepay lub jego Partnerzy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia szkód. W przypadku braku dostępności HGA jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z usług Homepay.
 • 10 Materiały
  1. Homepay nie rości sobie prawa własności do materiałów dostarczanych do HGA przez Użytkowników (w tym informacji zwrotnych i sugestii), treści wprowadzanych lub przesyłanych do dowolnej domeny Homepay, HGA lub usług powiązanych. Jednakże, publikując, przesyłając, wprowadzając lub dostarczając treści, Użytkownik udziela Homepay pozwolenia na wykorzystywanie tych treści, w tym, bez ograniczeń pozwala: kopiować, rozpowszechniać, transmitować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, reprodukować, edytować, tłumaczyć i formatować treści Użytkownika.
  2. Użytkownikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie w związku z wykorzystaniem przez Homepay treści Użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Homepay nie jest zobowiązany do publikowania ani wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, które możesz dostarczyć i może w każdej chwili usunąć materiały i treści Użytkownika według własnego uznania.
  3. Zamieszczając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając treści lub materiały, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do Twoich treści lub materiałów, jak opisano w tej sekcji, w tym, bez ograniczeń, wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia, ogłoszenia, przesyłania, wprowadzania lub przesyłania treści lub materiałów.
 • 11 Użytkownicy międzynardowi
  1. Usługa jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez Homepay z naszych biur w Polsce. Jeśli uzyskujesz dostęp do HGA z lokalizacji poza Polską, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów. Zgadzasz się, że nie będziesz używać treści Homepay dostępnych w HGA w żadnym kraju ani w żaden sposób zabroniony przez obowiązujące prawa, ograniczenia lub przepisy.
 • 12 Postanowienia końcowe
  1. Homepay zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępu Użytkownikowi do HGA i powiązanych usług lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną właściwość sądów w Polsce we wszystkich sporach wynikających z korzystania lub związanych z korzystaniem z HGA. Korzystanie z HGA jest nieautoryzowane w kraju, który nie wprowadza w życie wszystkich postanowień niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, tej sekcji.
  2. Wykonanie tej umowy przez Homepay podlega obowiązującym przepisom i procesom prawnym, a żadne postanowienia niniejszej umowy nie stanowią odstępstwa od prawa Homepay do spełnienia żądań rządowych, sądowych i organów ścigania lub wymagań związanych z korzystaniem z HGA lub informacji dostarczonych lub zebranych przez Homepay w odniesieniu do użytkowania HGA. Jeśli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, możliwym do wyegzekwowania przepisem najbardziej odpowiadającym zamiarowi pierwotnego przepisu, zachowując pozostałą część umowy w mocy.
  3. O ile nie określono inaczej w innym dokumencie, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Homepay w odniesieniu do HGA i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy Użytkownikiem a Homepay z zastrzeżeniem do HGA. Wersja drukowana niniejszej umowy i każde zawiadomienie w formie elektronicznej jest dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią w takim samym stopniu i na takich samych warunkach jak inne dokumenty handlowe wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej.
  4. Homepay zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszych Warunków, pod którymi oferowane są usługa Homepay w tym HGA. Aktualna wersja Warunków zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Homepay zachęca do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.
 • 13 Kontakt
  1. Homepay z chęcią odpowie na Twoje pytania lub wątpliwości.
   Adres e-mail: ga.supporthomepay.com
   Warunki korzystania obowiązują od 6 grudnia 2017 r.